Wednesday, September 19, 2012

Abolish psychiatric slavery & aging.Abolish aging and psychiatric slavery.

Thursday, September 6, 2012

Libertarians should support abolishing psychiatric slavery.